Informacja - przerwa techniczna

 Formularz zamówienia Wydruk  Formularz zamówienia Wydruk  Formularz zamówienia Wydruk  Formularz zamówienia Wydruk  Formularz zamówienia Wydruk

ZAPYTANIE O UDZIELENIE INFORMACJI O OSOBIE

(Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego
o niekaralności lub karalności osoby)


1. Dane zamówienia:

 


   Numer PESEL:

* (np. 73082122221)
 
       
 1. Nazwisko rodowe:
* (np. Kowalska, Kowalski) - po ojcu lub mężu

 
 
 2. Nazwisko:
* (np. Kowalska, Kowalski) - obecne nazwisko
 

 3. Imiona:
* (np. Paweł, Iwona)
 

 4. Imię ojca:
* (np. Janusz)
 

 5. Imię matki:
* (np. Monika)
 

 6. Data urodzenia:
* (np. 01.10.1968)
 

 7. Nazwisko rodowe matki:
* (np. Nowak)
 

 8. Miejsce urodzenia:
* (np. Poznań)
 

 9. Obywatelstwo:
* (np. Polskie)
 

 10. Miejsce zamieszkania:
* (np. ul. Prosta 1, 00-500 Warszawa)
 
       
11.
Wskazanie postępowania, w związku z którym zachodzi
potrzeba uzyskania informacji o osobie:
   
  standardowe (dokument wymagany do pracy)
 
postępowanie przetargowe (dokument wymagany do przetargu)
         Art. 108, 109 Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych
 
Koncesja na obrót paliwami ciekłymi
         Udzielenie koncesji na obrót paliwami ciekłymi
 
działalność w transporcie - (przewozy - licencja transportowa)
         Art. 5 i Art. 6 Ustawy o transporcie drogowym i dyrektywą UE
 
licencja na taksówki - (przewóz osób)
         Art. 5c Transport drogowy osób - licencja na taksówki
 
praca jako Nauczyciel- (karta nauczyciela)
         Art. 10 Ustawy - Karta Nauczyciela
 
do pracy z Małoletnimi - Dziećmi - Ochrona małoletnich, przeciwdziałanie
       przestępczości na tle seksualnym
 - wymogi tzw. "ustawy Kamilka"
         Ochrona małoletnich i przeciwdziałanie przestępczości na tle seksualnym
 
w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV,
       w art. 189a i art. 207 Kodeksu Karnego i ustawie
       o przeciwdziałaniu narkomanii
        w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego (w tym przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności), w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
 
zatrudnienie pracownika samorządowego
         Kandydat na pracownika samorządowego - praca w urzędzie
 
zatrudnienie w podmiotach sektora finansowego
         Kandydat na pracownika sektora finansowego
 
Prawo Łowieckie - m.in. pozwolenie na broń myśliwską
         Sprawdzenie z zakresu przestępstw wymienionych w Prawie Łowieckim
 
wychowawca formy wypoczynku dzieci i młodzieży
         Kandydat na wychowawcę, kierownika kolonii dzieci i młodzieży
 
praca jako trener lub instruktor sportu
         Kandydat na trenera lub instruktora sportu
 
wykonywanie pracy lub świadczenie usług w żłobku
         Kandydat na opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym
 
praca jako ławnik sądowy
         Kandydat na stanowisko ławnika sądowego
 
Działalność jako pośrednik kredytowy
         Zezwolenie na prowadzenie pośrednictwa kredytowego zgodnie z art. 49
 
Zezwolenie na udzielanie kredytów konsumenckich
         Zezwolenie na udzielenie kredytów konsumenckich zgodnie z art. 59
 
Działalność jako agent ubezpieczeniowy
         Zezwolenie na prowadzenie pośrednictwa ubezpieczeniowego
 
Działalność rachunkowo-księgowa (rachunkowość, kantory)
         Niekaralność za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów,
       mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami
       wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za czyn określony
       w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości.
 
Wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy
         Wpis do ewidencji instruktorów prowadzących naukę jazdy pojazdem
 
Zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów
       - posiadacz odpadów
         Zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów (dla wspólnika,
       prokurenta, członka zarządu, rady nadzorczej posiadacza odpadów)
 
Zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów
       - posiadacz odpadów
         Zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów (dla osób fizycznych
       prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą)
 
Pozwolenie dla prowadzącego instalację
       i wytwarzanie odpadów
         Ustawa o ochronie środowiska - pozwolenie dla osoby fizycznej, członka
       zarządu - informcja o przestępstwach przeciwko środowisku)
 
do uzyskania wizy, obytwatelstwa
         Dokument wymagany do uzyskania wizy, obywatelstwa.
       

12.


Rodzaj danych, które mają być przedmiotem informacji
o osobie:

       
Kartoteka Karna (standardowa)


Kartoteka Nieletnich


Kartoteka Osób Pozbawionych Wolności
oraz Poszukiwanych Listem Gończym


Kartoteka Karna i Kartoteka Nieletnich


Kartoteka Karna i Kartoteka Osób Pozbawionych Wolności
oraz Poszukiwanych Listem Gończym


Wszystkie kartoteki KRK

13.


Zakres danych, które mają być przedmiotem
informacji o osobie
     
   
 

2.

Opcje dodatkowe:


Usługa Ekspress - 60 zł
(1-2 dni od otrzymania dokumentów zwrotnych)
 

Apostille / legalizacja dokumentu w MSZ - 123 zł

 Apostille do kraju: 
np. Hiszpania, Włochy, Słowacja

Tłumaczenie przysięgłe dokumentu
na jęz. angielski
 - 110 zł

Skan dokumentu na e-mail w PDF - 0 zł
 
 
   3. Rodzaj przesyłki:   
   
 
    List ekonomiczny 6,20 zł      
    List priorytetowy 7,60 zł      
    List polecony - 10,00 zł      
    List polecony priorytetowy - 13,00 zł      
    List polecony priorytetowy zagranica - 40,00 zł      
    Przesyłka kurierska - krajowa 26,00 zł  .      
    Wysyłka tylko skanu dokumentu na adres e-mail
      bez wysyłania przesyłki z oryginałem  0,00 zł  
     
           
    (określić dostępność pod wskazanym adresem np. 8.00-16.00 - dotyczy tylko przesyłek kurierskich)      
 

  Wartość zamówienia 
  (obliczana automatycznie od wybranych opcji !)


   Cena zaświadczenia (zł): 

   Koszt usług dodatkowych (zł): 

   Koszt przesyłki (zł): 

_______________________________________

   Do zapłaty (zł): 

  
Wybierając fakturę odliczysz koszty zaświadczenia u pracodawcy lub w firmie !
     
4. Dane Zamawiającego i adres wysyłki:  
 
Sposób rozliczenia:

osoba prywatna (Faktura VAT)
Imię i Nazwisko / Nazwa firmy:
*

Ulica:

 
nr budynku: 
*   nr lokalu: 
   *

Kod pocztowy:


Miejscowość:
    *

Numer NIP:

Imię i Nazwisko do kontaktu:
*

Telefon do kontaktu:
*

Adres e-mail:
*
 
Adres wysyłki:

 Taki sam jak dane Zamawiającego     inny:


Uwagi do zamówienia:
 

   

 Akceptuję Regulamin- warunki korzystania z serwisu internetowego.
 Chcę, aby usługa została rozpoczęta niezwłocznie, wiem, że nie otrzymam
      zwrotu poniesionych kosztów w przypadku odstąpienia od umowy
      gdyż jest to dokument sądowy.

.


* Pola oznaczone gwiazdką muszą być wypełnione !
* Wpisywane dane powinny być zgodne z dowodem osobistym !